Miliony na inwestycje

Dział Dotacji firmy BCG Polska Deptuszewska i WSPÓLNICY dostarczył Klientom dofinansowanie inwestycji w wysokości:

653 593 217,98 złotych

Lista projektów dla których pozyskaliśmy dofinansowanie:

Ochrona środowiska - ponad 308 mln PLN
 • Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki - etap II

 • Poprawa efektywności gospodarski wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno–kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw

 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej

 • Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin - część II

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów

 • Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki

 • Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin

 • Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 • Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi - Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej w dzielnicach Łódź Polesie i Łódź Bałuty

 • Modernizacja systemu technologicznego huty CMC Zawiercie S.A. w celu zwiększenia efektywności wykorzystania ciepła odpadowego z hutniczych procesów produkcyjnych

 • Redukcja emisji tlenków azotu z kotła K7 w EC 4 Dalkia Łódź zgodnie ze standardem Dyrektywy IED

 • Konwersja kotła OP 230 (K3) na kocioł opalany biomasą w EC 4 Dalkia Łódź S.A.

 • Modernizacja ciepłowni w przedsiębiorstwie przetwórstwa rolnego w Gdańsku z zastosowaniem biomasy w celu produkcji energii skojarzonej

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański

 • Termomodernizacja budynków szkolnych w Skierniewicach

 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku

 • Zarządzanie energią w budynku Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu

 • Termomodernizacja budynku Instytutu Żywności i Żywienia wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania”

 • Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego

 • Termomodernizacja obiektów Szpitala Miejskiego w Przemyślu

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Zwoleń z instalacją OZE

 • Termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu

 • Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie

 • Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie SM Opole

 • Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie

 • Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Błonie

 • Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jedlnia-Letnisko

 • Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kałuszyn

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Leśna w Żyrardowie

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w północnej części gminy Zwoleń

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Kołbiel

 • Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północne - Etap II i ul. Bohaterów Warszawy, Młodzieżowa i Litewska

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz zbiornikowej przepompowni ścieków w Kałuszynie

 • Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko – miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice

 • Rozbudowa kanalizacji we wsiach Kamyk i Zalesie

 • Rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jamki i Rdzów w gminie Potworów

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków we Włostowie

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn

 • Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mińsku Mazowieckim  

 • Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo

 • Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu

Drogownictwo - ponad 104 mln PLN
 • Skierniewice - Obwodnica wschodnia – od ul. Mszczonowskiej do ul. Unii Lubelskiej

 • Siedlce - Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego (obwodnica i tunel)

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 – ul. Janowskiej w Siedlcach

 • Przebudowa ulic Daszyńskiego i Piaski Zamiejskie - etap I w Siedlcach

 • Przebudowa ulicy Kilińskiego w Węgrowie

 • Odbudowa ulicy Piwnej w Węgrowie

 • Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim, poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki 

 • Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350516W w gminie Jedlnia Letnisko

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim zachodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście Warka - ulica Polna 

 • Przebudowa drogi gminnej Linów - Koszary w gminie Zwoleń

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn 

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w Mińsku Mazowieckim - ul. Wiśniowa 

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - Aleja Partyzantów i ul. Szeroka

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi 

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - osiedle Błonie

 • Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów

 • Remont ulicy POW w Żyrardowie

 • Przebudowa ulicy Łukasińskiego w Żyrardowie

 • Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice - Grzegorzewice - Mszczonów 

 • Ciechanów - Skomunikowanie centrum miasta poprzez modernizację ulicy Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowę nowego odcinka do drogi krajowej nr 60

Kultura, turystyka - ponad 88 mln PLN
 • Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE - Matecznik Mazowsze – Centrum Folklorystyczne

 • Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE - Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu

 • Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE - Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

 • Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych

 • Modernizacja infrastruktury widowiskowo-technicznej Węgrowskiego Ośrodka Kultury

 • Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

 • Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury

 • Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury - etap II

 • Poprawa wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa dla rozwoju turystyki i rekreacji

 • Poprawa atrakcyjności turystycznej Mińska Mazowieckiego poprzez tworzenie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej

 • Modernizacja Budynku Muzeum Ziemi Mińskiej 

 • Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Ochrona zdrowia - ponad 63 mln PLN
 • Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

 • Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim

 • Poprawa jakości leczenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

 • Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną

 • Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce

 • Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie

 • Zakup wyposażenia medycznego i ambulansu dla Radomskiej Stacji Pogotowia

 • Poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez kompleksową rehabilitację – projekt wzorcowy organizacji pozarządowej w sektorze ochrony zdrowia.

 • Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego w miejscowości Loretto

 • Modernizacja ośrodka opieki Caritas A.W. w Warszawie

Rewitalizacja miast - ponad 32 mln PLN
 • Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie

 • Modernizacja i adaptacja na cele kulturalno-społeczne zabytkowego dworku przy ul. Długiej w Warce

 • Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

 • Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Pokoju w Sochaczewie

 • Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowego w Pionkach

 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Żyrardowie - I etap

 • Rewaloryzacja terenu Parku Dittricha w Żyrardowie – etap I

 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie

 • Skierniewice - Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy, etap I – plac przed Dworcem

 • Remont i adaptacja zabytkowego budynku Willi Kozłowskich pod potrzeby jednostek kultury działających na terenie Miasta Skierniewice

 • Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne

 • Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego

Transport publiczny - ponad 24 mln PLN
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach

 • Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – Etap II

 • Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – Etap III

 • Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – Etap IV

Edukacja - ponad 12 mln PLN
 • Żyrardów - Przebudowa i remont szkoły podstawowej nr 4

 • Żyrardów - Przebudowa i remont szkoły podstawowej nr 6

 • Żyrardów - Przebudowa i remont szkoły podstawowej nr 7

 • Modernizacja Gimnazjum nr 1 w Warce

 • Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Potworowie

 • Rozbudowa publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Budowa liceum w Kosowie Lackim

Informatyzacja - ponad 10 mln PLN
 • Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka

 • Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego

 • Informatyzacja SZPZLO Warszawa Praga – Północ wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów"

 • Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów

 • E-WSDZ. Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów

Infrastruktura sportowa - ponad 8 mln PLN
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowcach

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie

 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce

 • Modernizacja boiska piłkarskiego i remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim oraz hali sportowej i boiska piłkarskiego przy Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Mieście Chodecz, przebudowa boiska na boisko do beach-soccera w Chodeczku

 • Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Garwolinie

 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Brzeźnio

 • Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom

+ wróć

Raport o stanie
gminy

Opracowanie dokumentu wymaganego od wójtów, burmistrzów i prezydentów+ więcej

Dotacje
unijne

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm prywatnych i sektora publicznego+ więcej

IOWISZ
wniosek

Pomoc w poprawnym opracowaniu wniosku w systemie IOWISZ+ więcej
jestem nowym
KLIENTEM
proszę o spotkanie z doradcą

BCG Polska Deptuszewska i Wspólnicy sj. © nota prawna
x Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.